Persondata - Vi passer godt på dine oplysninger!

I Stifinder har vi en klar politik om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler. For os er det vigtigt, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration og kommunikation i forbindelse med de kurser, du har deltaget i hos os. Herudover anvender vi din mail til at kommunikere nyheder og inspiration til dig som er Stifinder, eller har interesse i det vi laver i Stifinder. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Vi deler aldrig din data med samarbejdspartnere eller andre. 

I forbindelse med tilmelding til vores kurser vil vi behandle dine personoplysninger fortroligt. Dette gøres af Anders Rich (persondataansvarlig i Stifinder), som sidder på vores hovedkontor i Aarhus. Ingen andre i virksomheden har adgang til dine oplysninger. Alle personlige oplysninger gemmes på en sikret database, som kun han har adgang til. 

Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål

Til administration.
Vi behandler og opbevarer dine persondata i forbindelse med tilmelding til kursus og andre arrangementer. I den forbindelse indhenter vi almindelige personlige oplysninger. I forbindelse med tilmelding til Stifinderprogrammet får du desuden tilsendt et spørgeskema, som du bedes besvare, og som vi efterfølgende behandler fortroligt. Det er udelukkende Anders Rich og Stifinder coaches, der har adgang til disse data - og kun så længe du deltager på Stifinderprogrammet. 

Ved tilmelding til Stifinders kurser og andre arrangementer, gives samtykke til anvendelse af persondata til administration og forberedelse.

Til kommunikation.
Vi opbevarer også din mail og dit telefonnummer for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med tilmelding til kursus, eller for at formidle nyheder i Stifinder.

Opbevaring og brug af dine persondata
De personoplysninger, som vi indsamler om dig, er almindelige personoplysninger, som du har angivet. Det vil sige mail, adresse, virksomhed og telefonnummer. Disse gemmer vi i en sikret database, som kun den dataansvarlige har adgang til. Oplysningerne bliver udelukkende brugt til markedsføring, og til at kontakte dig, så længe du ønsker det.

Hvor vi får oplysningerne fra?
Dine persondata stammer fra de oplysninger, du har givet os i forbindelse med tilmelding til vores kurser eller andre arrangementer.

Du behøver ikke gøre noget
Vi oplyser dig om disse tiltag, så du ved, at vi lever op til de nye regler og passer godt på dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder
I forhold til de persondata, vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger og få dine persondata udleveret.

Du kan altid kontakte os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Du skriver blot til os på info@stifinder.net eller ringer på 87316700.

Såfremt du ikke længere ønsker at være registreret i vores database, eller ikke ønsker at blive kontaktet med nyheder og informationer fra Stifinder, respekterer vi dette, og du vil ikke modtage yderligere mails fra os.

Hvis du har spørgsmål, om hvordan Stifinder behandler personoplysninger, kan de stilles til os på info@stifinder.net eller alternativt ved at tage kontakt til os på:
Stifinder a/s
Marselisborg Havnevej 32, 2
8000 Aarhus C
Tlf.: 87316700

Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Stifinder A/S behandler kunde- og elevoplysninger for at levere undervisningsydelser. Vores behandling lever op til de generelle databeskyttelsesregler, herunder især databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. 

Grundlaget for vores behandling af kunde- og elevoplysninger er således først og fremmest aftalen med og samtykket fra kunden/eleven. Vi behandler dog i visse tilfælde også kunde- og elevoplysninger for at forfølge en berettiget interesse ved eksempelvis uenighed om betaling eller klage over vores ydelser.

Du kan finde grundlagene for vores behandling for så vidt angår de almindelige personoplysninger, der indgår i kunde- og elevoplysningerne, i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt) og litra f (for at forfølge en legitim interesse).

Grundlagene for vores behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder sundhedsoplysninger og oplysninger om religiøse forhold, finder du i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke).

Vi anvender grundlaget for behandling af almindelige oplysninger, ”legitim interesse” i artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen i de tilfælde, hvor der er uenighed om vores arbejde, herunder hvis der indgives en klage til over os. Det gør vi fordi, vi vurderer, at vores interesse i at kunne imødegå krav i den sammenhæng vejer tungere end kundens/elevens interesse i beskytte sit privatliv. Samtidig er det vores vurdering, at den registrerede i tilfælde af en klagesag med rimelighed må forvente, at vi opbevarer og anvender oplysninger om den registrerede kunde/elev.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

- Vi behandler alle typer af personoplysninger vedrørende vores kunder/elever, herunder almindelige, fortrolige og særlige kategorier/følsomme personoplysninger.
- Vi behandler ikke oplysninger om kunders/elevers strafbare forhold, herunder straffeattester.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Myndigheder, hvis vi er forpligtede til det.
- Vores revisor i meget begrænset omfang, hvis det er nødvendigt for revisionen.
- Vores databehandlere: Leverandørerne af vores it-systemer, herunder eksempelvis vores mailsystem.

Endelig udveksler vi kunde- og elevoplysninger med eksterne coaches i egen selvstændig virksomhed, som fra tid til anden er tilknyttet Stifinder A/S, hvis det er aftalt med kunden/eleven på forhånd. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi videregiver eller overlader ikke kunde- og elevoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS, med mindre andet er aftalt på forhånd med kunden/eleven i forbindelse med Stifinder A/S’ opgavevaretagelse.

Hvor personoplysningerne stammer fra
Vi får vores kunde- og elevoplysninger fra vores kunder/elever i forbindelse med, at de aftaler med os, at vi skal yde dem undervisning. 

Til brug for og i forbindelse med undervisningen indsamler vi desuden en række kunde- og elevoplysninger, der er relevante for kundens/elevens forløb hos os.

Opbevaring af dine personoplysninger
Oplysninger til brug for vores bogføring opbevares i 5 år, da bogføringsloven angiver, at vi som bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Oplysninger, som ikke vedrører bogføring, opbevarer vi i højest 3 måneder efter kunden/eleven ikke længere modtager undervisning.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi træffer ikke automatiske afgørelser, herunder profilerer på baggrund af kunde- og elevoplysninger.

Dine rettigheder
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset, hvad vi anvender dine personoplysninger til. 

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af visse af dine personoplysninger. Det drejer sig i vores tilfælde om kunde- og elevoplysninger, vi behandler på baggrund af en legitim interesse i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet til os, og som vi behandler på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde aftalen med dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Den dataansvarlige – sådan kontakter du os
Stifinder A/S
CVR-nummer: 20778849
Marselisborg Havnevej 32, 2.
8000 Aarhus C